Mission

Interfolk

Institute for Civil Society

Mission og idegrundlag

Missionen er at fremme en livslang læring med sigte på personlig myndighed og aktivt medborgerskab i forbindelse med folkeoplysning, kulturelle aktiviteter og frivillige foreninger i det danske, nordiske og europæiske civilsamfund.


Interfolk søger som en del af sin mission

  • at fremme en folkeoplysning og kulturel læring, der fokuserer på personlig autonomi, aktiv medborgerskab, social inklusion og kulturel samhørighed;
  • at oprette partnerskaber med nordiske og europæiske organisationer inden for folkeoplysning, foreningsliv og det frivillige kunst- og kulturområde; for
  • at bidrage til, at EU-Kommissionens og Nordisk Ministerråds mål om livslang læring også viderefører intentionerne fra den nordisk-europæiske oplysningstradition og dannelsestænkning


Det idemæssige grundlag for Interfolk er baseret på den grundtvigske tradition for folkeoplysning

såvel som de bredere europæiske humanistiske traditioner for oplysning og dannelse - hvor man vægter åndsfrihed, personlig autonomi, aktivt medborgerskab og kulturel mangfoldighed inden for rammerne af et stærkt civilsamfund, en fri offentlig debat og et levende demokrati.Oskar Schlemmer: Man in the circle of ideas

Grundtvig


Tegning af 

P. C. Skovgaard,

1847"Frihed da være vort løsen i Nord.

Frihed for Loke, såvel som for Thor.”


Nordens Mythologi, 1832
Immanuel Kant


”Oplysning er menneskets udgang af dets selvforskyldte umyndighed … Sapere aude! Hav mod til at betjene dig af din egen forstand er altså oplysningens valgsprog.”


Besvarelse af spørgsmålet: Hvad er oplysning, 1784

Copyright © All Rights of Texts Reserved              Interfolk, Institue for Civil Society, DK-5500 Middelfart